FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, gdyż doświadczenie nauczyło nas, że tylko w taki sposób uda nam się wygrać w sądzie. Na bieżąco śledzimy i analizujemy każdy wyrok TSUE. Kredyty frankowe to brzemię, które ciąży na naszych klientach, a my wiemy, w jaki sposób im pomóc.

Wynagrodzenie naszej kancelarii składa się z dwóch części. Klient ponosi opłatę wstępną, a po zakończeniu sprawy dodatkowo potrącamy swoje honorarium od świadczeń, które uda się wyegzekwować. Ze względu na to, że każda sprawa jest inna, szczegółowa oferta zostanie przedstawiona na umówionym spotkaniu lub podczas rozmowy telefonicznej.
Na etapie analizy sprawy, klient nie ponosi żadnych kosztów. Umowę podpisujemy dopiero po tym, jak przedstawimy możliwości i prognozy dotyczące sprawy.
Na początku współpracy oferujemy darmową analizę dokumentów. Po podpisaniu umowy klientom zapewniamy reprezentację i pomoc w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Nasza współpraca kończy się dopiero w momencie, gdy wszystkie świadczenia zostaną wyegzekwowane.

Nasza współpraca funkcjonuje na kilku etapach. Podczas każdego z nich staramy się zwrócić szczególną uwagę na potencjalne zagrożenia, które mogłoby uniemożliwić dochodzenie roszczeń w sądzie. Nasi klienci mają pełen wgląd w proces, jak również są na bieżąco informowani o przebiegu sprawy. Pierwsze wnioski przedstawiamy już po wstępnej analizie dokumentów. Bardzo często już wtedy jesteśmy w stanie poinformować klienta o szansach i możliwościach związanych z przebiegiem sprawy. Biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo w sprawach kredytów frankowych, pozytywne rozpatrzenie sprawy przez sąd jest wysoce prawdopodobne.

Na ten moment nie powstał żaden projekt ustawy, która miałaby na celu rozwiązywać sprawę kredytów indeksowanych do obcej waluty. Obecnie sejm uchwalił jedynie prezydencką ustawę frankową. Ta nie przewiduje jednak zwrotu nadpłaconych rat ani odfrankowienia umów. Ustawa ma na celu jedynie pomoc osobom mającym problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań.

Bank nie może wypowiedzieć umowy kredytowej ze względu na dochodzenie roszczeń. Główną przyczyną wypowiedzenia umowy są zaległości w spłacie rat. Jeżeli zobowiązania spłacane są regularnie, nie ma podstaw do wypowiedzenia umowy.

Tutaj warto zaznaczyć, że przewalutowanie kredytu na złotówki nie jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Kredytobiorca uznaje swoje zobowiązanie wobec banku wyrażone w walucie obcej, a aktualne saldo zadłużenia zostaje przeliczone po obecnym kursie CHF. Następnie klient spłaca kredyt w złotych polskich w oparciu o ustaloną stopę procentową (WIBOR) oraz płaci dodatkową marżę. W konsekwencji rata wychodzi drożej.  

 

W trosce o dobro naszych klientów dążymy do odfrankowienia umowy kredytowej, czyli usunięcia klauzuli indeksacyjnej z umowy kredytowej. Na tej podstawie walczymy o zwrot nadpłaconych rat oraz zmniejszenie salda zadłużenia. Dzięki temu klient spłaca kredyt według rzeczywiście wypłaconego kapitału w złotych polskich, z uwzględnieniem pieniędzy, które zostały już spłacone. Oprocentowanie pozostaje na stawce (LIBOR+marża), a wysokość raty maleje.

Należy  zgromadzić dokumenty: umowę o kredyt wraz z zawartymi aneksami,  regulamin do umowy kredytu hipotecznego - to pozwali na wstępną analizą zasadności roszczenia.

 Kolejny krok to zwrócenie się do banku z wnioskiem o sporządzenie zaświadczeń zawierających informacje konieczne  do wyliczenia wysokości roszczeń dotyczące wypłaty kredytu  i historii spłaty

Wzór wniosku zostanie Państwu przesłany drogą mailową.

Obecność niedozwolonych klauzul umownych  nie oznacza, że taką umowę można „automatycznie” odwalutować   lub unieważnić. Okoliczności zawarcia i wykonywania umowy, wymagają szczegółowej analizy. Analiza sprawy jest bezpłatna i nie zobowiązuje do podpisania umowy z Kancelarią. Kancelaria nie przedstawia propozycji obsługi prawnej, jeżeli w danej sprawie nie dostrzega podstaw prawnych umożliwiających formułowanie roszczeń wobec Banku.

Tak, ale należy  zbadać, czy roszczenie już się nie przedawniło, bądź czy w momencie spłaty kredytu kredytobiorca nie złożył oświadczenia  o zrzeczeniu się roszczeń wobec banku.

Takiego rodzaju  oświadczenia mogące utrudnić,  bądź uniemożliwić  dochodzenie roszczeń mogą znajdować się też w aneksach podpisywanych przy innych okazjach,  dlatego przed wystąpieniem do sądu, konieczna jest konsultacja z Kancelarią, by ocenić szanse na wygranie sprawy.

Kredytobiorcy powinni  dokładnie  zapoznać się z treścią  korona wirusowych aneksów, aby pochopnie nie zaakceptować zapisów utrudniających  późniejsze dochodzenie roszczeń od banku.

Roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej nie podlega przedawnieniu, przedawniają się  roszczenia majątkowe, co znaczy ze kredytobiorca nie może dochodzić roszczeń dotyczących wpłat  związanych  z kredytem za okres 10 lat przed od wniesienia pozwu, czy przerwaniem  biegu przedawnienia ( postępowanie przed rzecznikiem Finansowym, zawezwaniem do próby ugodowej), tzn. nie można żądać ich zwrotu, jeżeli bank podniesie zarzutu przedawnienia – co się dzieje w większości spraw.

Zmiana art. 118 k.c. (skrócenie okresu przedawnienia; wejście w życie   9 lipca 2018 r.)  oznacza, że roszczenia dotyczące spłat  dokonanych  od tej daty powinny być rozpatrywane według znowelizowanego brzmienia, tj. przedawnią się po upływie 6 lat, natomiast spłaty dokonanych przed tą datą z 10 letnim terminem  przedawnienia. 

Pierwszym etapem w sporze z bankiem jest  próba polubownego zakończenia sporu, następnie zabezpieczenie roszczeń  poprzez przerwanie biegu przedawnienia i  dopiero spór sądowy.

Skierowania sprawy do sądu poprzedza szczegółowa  analiza Państwa umowę i pełna informacja  o wszelkich ryzykach. Pozytywna weryfikacji jest warunkiem przedstawienia Państwu rekomendacji wystąpienia na drogę postępowania sądowego. W ten sposób zapewniamy  maksymalne ograniczenie ryzyka.

Celem  działań podejmowanych przez kancelarię w tym wytaczanych powództw jest wykazanie, że:

  • kredyt powinien być od początku traktowany jako złotowy z oprocentowaniem według stopy LIBOR.


Roszczenia oparte na zarzucie abuzywności klauzuli indeksacyjnej powodują jej bezskuteczność, tak jakby jej od początku nie było. Klauzula nie wiąże więc kredytobiorcy, ale strony wiąże umowa w pozostałym zakresie (art. 3851 § 1 i 2 k.c.). W miejsce bezskutecznych klauzul indeksacyjnych nie wejdą inne normy dotyczące indeksacji, ponieważ ich brak.

  • postanowienia umowne pozwalające na dowolne i w zasadzie jednostronne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorcy powodują nieważność całej umowy kredytowej, podobnie jak to, że bez zapewnienia skutecznego mechanizmu waloryzacji strony nie zawarłyby takiej umowy (art. 58 § 3 k.c.).


Roszczenia oparte na nieważności umowy kredytowej (z uwagi na sprzeczność z art. 69 ust. 1 prawa bankowego oraz art. 3581 § 5 k.c.) uzasadniane są zazwyczaj niedopuszczalnością waloryzacji umownej części kapitałowej kredytu i nieokreślonością świadczenia. Kredytobiorca obowiązany był oddać inną kwotę kapitału w złotych, niż otrzymał od banku. To sprzeczne z istotą umowy kredytu, która przewiduje obowiązek zwrotu kwoty otrzymanej. Postanowienia umowne pozwalające na dowolne i w zasadzie jednostronne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorcy powodują nieważność całej umowy kredytowej, podobnie jak to, że bez zapewnienia skutecznego mechanizmu waloryzacji strony nie zawarłyby takiej umowy (art. 58 § 3 k.c.).

Wysokość dochodzonego roszczenia zależy przede wszystkim od kwoty udzielonego przez bank kredytu i tego z jakim żądaniem kredytobiorca wystąpi.

  1. W przypadku unieważnienia zawartej umowy kredytowej, Kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić bankowi kwotę otrzymanego kredytu, bez żadnych odsetek, natomiast bank zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich kwot, które pobrał od kredytobiorcy na podstawie zawartej umowy kredytowej. 
  2. W przypadku usunięcia z umowy niedozwolonych postanowień tzw. odwalutowania saldo kredytu zostanie obniżone, a bank będzie zobowiązany do  zwrotu nadpłaconych rat  ( różnicy pomiędzy  spłaconą kwotą, a należną przy zastosowaniu  stawki LIBOR do kredytów wyrażonych w PLN)  Agent dokona szacunkowego wyliczenia za pomocą uproszczonej wersji kalkulatora.             


Zmiana kredytu na kredyt  złotowy pozwala  na  rozliczenia  dotychczasowych  spłat rat kapitałowo – odsetkowych i ustalenia nowego harmonogramu spłaty w oparciu o obniżone saldo kredytu z pozostawieniem doczasowych warunków dotyczących oprocentowania (Libor ) i okresu spłaty - oszczędność „na przyszłość” może sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych.

Kancelaria nie spotkała się z takimi praktykami ze strony banków.

Jeżeli wraz z wniesieniem pozwu zaprzestano spłaty kredytu to  w związku z tym  banki podejmują standardowe działania windykacyjne, które mogą wiązać się z uciążliwościami.